2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565430006-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทรงศักดิ์ บุญสิม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SONGSAK BOONSIM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) The Study of Rubber Industry Impact on Rubber farmers : A Case Study of Nonsomboon Subdistrict, Muang Buengkan District, Buengkan Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 27 กรกฎาคม 2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 79/2559 ลว. 11 กรกฎาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 สิงหาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 เมษายน 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 24/2561 ลว 9 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 5 เมษายน 2561 Pass
F รับรองการแก้ไข 23 เมษายน 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 49/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 116/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
ชื่อวารสาร วารสารรัชต์ภาคย์ ISSN: 1905-2243 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันรัชต์ภาคย์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2559 
ปีที่ 10  ฉบับที่ 19 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 55  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาพื้นที่ ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  จังหวัด/รัฐ หนองคาย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 611-621  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper