2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565430023-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กุสุมา มงคลสืบสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KUSUMA MONGKOLSUEBSAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเหล็กก่อสร้างของผู้ค้าเหล็กในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS EFFECTED THE CONSTRUCTION STEEL PURCHASING (SELECTION) OF THE STEEL TRADE IN VIENTIANE, LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 9 พฤศจิกายน 2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มกราคม 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 3/2560 ลว 20 มกราคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 เมษายน 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 22/2561 ลว 2 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 5 เมษายน 2561 Pass
F รับรองการแก้ไข 17 พฤษภาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 มิถุนายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 49/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วิถีตลาดอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว 
ชื่อวารสาร The 3rd Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2016 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Business Administration, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 357  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ