2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020030-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรฤทธิ์ หัตถะแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JUKRIT HATASAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 24/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วิธีการแปลงสีเป็นเสียงทำนองเพลงและการประยุกต์ใช้ในการทดแทนประสาทรับความรู้สึก ทางสีด้วยเสียง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A MELODIC COLOR SONIFICATION METHOD AND ITS APPLICATION IN COLOR-TO-SOUND SENSORY SUBSTITUTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 551/2559 ลว 13 ก.ค. 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 สิงหาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 975/2560 ลว 24 พ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 551/2556 ลว 26 มิ.ย. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-