2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020033-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตติยา หงษ์ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATTIYA HONGTONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 151/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุนาโนที่ได้จากขี้เถ้าแกลบเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) METHODS OF MODIFYING STRUCTURES AND PROPERTIES OF NANOMATERIALS FROM RICE HUSK ASH FOR USE AS ELECTRODE MATERIALS FOR LITHIUM-ION BATTERIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 742/2557 ลว. 26 ก.ย. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 ธันวาคม 2557 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 601/2561 ลว 16 ก.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 สิงหาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 248/2562 ลว 28 มี.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2562 GOOD
F รับรองการแก้ไข 2 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 926/2556 ลว 22 พ.ย. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Core-shell electrospun and doped LiFePO4/FeS/C composite fibers for Li-ion batteries 
ชื่อวารสาร Journal of Alloys and Compounds 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 0925-8388  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 July 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 804 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 339-347  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ