2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020065-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUREPAT MUSIKAPAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 มีนาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 196/2559 ลว 7 มี.ค. 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มีนาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 501/2561 ลว 12 มิ.ย. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 374/2559 ลว 17 พ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-