2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567030007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐญา ดวงหะคลัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHAYA DUANGHAKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาระบบโรงเรือนและนิวตรีจีโนมิกส์ของการเสริมสมุนไพรต่อการตอบสนองต่อความเครียดในไก่พื้นเมืองไทยและไก่ทางการค้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ็Housing Systems and Nutrigenomics Studies of Herb Additive on Stress Response in Thai Native and Commercial Chickens 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งเดิมที่ 341/2557 ลว 15/8/2557 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน S
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 166/2562 ลว 29/3/2562
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2562
F รับรองการแก้ไข 7 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ 254/2561 ลว 25/5/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข คำสั่งที่ 254/2561 ลว 25/5/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Expression of antioxidant enzyme and heat stress genes in Thai native chicken (Chee KKU12) and Thai synthetic chicken (Khai Mook Esarn KKU50) 
ชื่อวารสาร Khon kaen Agriculture journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 February 2015 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Supplement 2  
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 178-182  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of housing system on expression of antioxidant enzyme and heat stress genes in commercial native chicken 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University, hotel Nikko fukuoka   จังหวัด/รัฐ FUKUOKA JAPAN 
Proceeding Paper Volume 2016   Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 314-318  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper