2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567030007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐญา ดวงหะคลัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHAYA DUANGHAKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาระบบโรงเรือนและนิวตรีจีโนมิกส์ของการเสริมสมุนไพรต่อการตอบสนองต่อความเครียดในไก่พื้นเมืองไทยและไก่ทางการค้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ็Housing Systems and Nutrigenomics Studies of Herb Additive on Stress Response in Thai Native and Commercial Chickens 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งเดิมที่ 341/2557 ลว 15/8/2557 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน S
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 166/2562 ลว 29/3/2562
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2562
F รับรองการแก้ไข 7 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ 254/2561 ลว 25/5/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข คำสั่งที่ 254/2561 ลว 25/5/2561