2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567030014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุวิทย์ ทิพอุเทน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUWIT THIP-UTEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปล่อยแก๊สเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของโคเนื้อพื้นเมืองไทยภายใต้การจัดการเลี้ยงที่ต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GREENHOUSE GASES EMISSION AND CARBON FOOTPRINT OF THAI NATIVE BEEF CATTLE UNDER DIFFERENT RAISING REGIME 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งเดิม ที่ 088/2557 ลว 19/03/2557 ที่ 708/2558 ลว 30/11/2558 ที่ 551/2556 ลว 16/10/2556 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 408/2560 ลว 29/8/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธีรชัย หายทุกข์ คำสั่งที่ 233/2561 ลว 16/5/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. สุรเดช พลเสน คำสั่งที่ 233/2561 ลว 16/5/2561