2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567030019-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุรารัตน์ เภสัชชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BURARAT PHESATCHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 13/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้ประโยชน์ของใบเฟรมมิงเจีย ต่อกระบวนการหมักของรูเมนและการผลิตน้ำนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) UTILIZATION OF FLEMINGIA MACROPHYLLA ON RUMEN FERMENTATION AND MILK PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 14 สิงหาคม 2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 กันยายน 2558 คำสั่งที่ 589/2558 ลว 21/09/2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กันยายน 2558 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 283/2562 ลว 28/6/2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 14 สิงหาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 19 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ คำสั่งที่ 381/2557 ลว 21/08/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Supplementation of Flemingia macrophylla and cassava foliage as a rumen enhancer on fermentation efficiency and estimated methane production in dairy steers 
ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Netherlands 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 July 2016 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน October   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1449–1454  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 4 April 2017  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 15 August 2017 
สถานที่ไป University of Illinois, Urbana-Champaign 
เมือง Illinois, Urbana-Champaign  ประเทศ USA