2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567040050-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไตรรัตน์ โคสาแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TRIRAT KHOSASAENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพเตาก๊าซซิฟายเออร์แบบไหลลงด้วยวิธีเติมอ๊อกซิเจนและไอน้ำโดยใช้ขยะชุมชนอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Efficiency improvement of Oxygen/Steam Down draft Gasifier using RDF from municipal solid waste 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 เมษายน 2558 คำสั่งคณะที่ 280/2558 ลว. 8 เมษายน 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 เมษายน 2558 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 1122/2556 ลว. 20 พฤศจิกายน 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-