2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567050012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปวรวรรณ พลธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAWORNWAN POLTHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 ป.เอก ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ธันวาคม 2557 คำสั่ง ศศ.บศ.836/2557 ลว.16ธันวาคม 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มกราคม 2558 ไม่ผ่าน "u"ครั้งที่1 ภาคต้น 2557
Q วิทยานิพนธ์ล้มเหลว พ้นภาพ 2/2561 เนื่องจากใช้ระยะเวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรกำหนด (6ปี)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม คำสั่ง ศศ.บศ. 636/2557 ลว. 15 ส.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-