2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567080011-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พสุธา โกมลมาลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PASUTAR KOMOLMAL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน ( ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 61/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสร้างจินตชุมชน "ผู้ไท" ข้ามรัฐชาติ: อุดมการณ์ความเป็นชาติพันธุ์หลังยุคชาตินิยม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Construction of Transnational Imagining Community of "Phu-Tai": Post-Nationalist ideology of Ethnicity 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 540/2557 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 326/2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 มิถุนายน 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กรกฎาคม 2557 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 ตุลาคม 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 28 ตุลาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 326/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Phu Tai Transnational Community: Contradictions Ethnic Communities in the Post-Heteroglossic Era 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 12 th International Conference on Humanities & Social Sciences Consultants 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 16 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1661  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper