2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567080037-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปัญญา เสนาเวียง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANYA SENAWIANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) พุทธตรรกศาสตร์ในคัมภีร์ถถาวัตถุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Buddhist Logic in Kathavatthu 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 98/2558 (อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 274/2558 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 4 ธันวาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 274/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-