2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567080037-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปัญญา เสนาเวียง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANYA SENAWIANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ตรรกศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท: กรณีศึกษาคัมภีร์กถาวัตถุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Logic in Theravada Buddhism: A case study in Kathavatthu 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 98/2558 (อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 274/2558 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 4 ธันวาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 274/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ตรรกศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท:กรณีศึกษาคัมภีร์กถาวัตถุ 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Perception in Kathavtthu 
ชื่อวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2287-0121  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 7   ฉบับที่ 2  
เดือน เมษายน- มิถุนายน 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 155-161  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ