2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020078-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธณัฐ ศรีวิเศษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAT SRIVISES
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์การแฉลบของลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ANALYSIS OF GUNSHOT RICOCHET ON METAL PLATE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 787/2559 ลว 19 ก.ย. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤศจิกายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 136/2559 ลว 18 ก.พ. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1005/2559 ลว 21 พ.ย. 2559
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59241104
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน