2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020118-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกวรรณ จันทร์โสดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKWAN CHANSODA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การทำบริสุทธิ์และศึกษาลักษณะของอินูลิเนสที่ผลิตจากเชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย Bacillus aquimaris ที่คัดแยกจากแก่นตะวัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF INULINASE FROM ENDOPHYTIC BACTERIA Bacillus aquimaris ISOLATED FROM JERUSALEM ARTICHOKE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 มิถุนายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 396/2559 ลว 18 พ.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 15 กรกฎาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มกราคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1080/2560 ลว 25 ธ.ค. 2560
F แจ้งผลสอบ 8 มกราคม 2561 GOOD
F รับรองการแก้ไข 10 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 มีนาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 845/2558 ลว 18 ก.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น             รหัสทุน 59131109
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Characterization of exo-inulinase from endophytic Bacillus aquimaris 3.13 for digestion of inulin in Jerusalem artichoke tubers 
ชื่อวารสาร Food Science and Biotechnology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Journals Editorial Office 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 July 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 21  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Efficient precipitation methods of inulinase from endophytic bacteria bacillus aquimaris isolated from jerusalem artichoke 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied and Physical Sciences (IJAPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร KKG publication 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 November 2018 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Efficient precipitation methods of inulinase from endophytic bacteria bacillus aquimaris isolated from jerusalem artichoke 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 มีนาคม 2560 ถึง 4 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม academic fora 
สถานที่จัดประชุม HI SEOUL YOUTH HOSTEL   จังหวัด/รัฐ seoul  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher International Journal of Applied and Physical Sciences (IJAPS) 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper