2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020138-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศกร อุดมบัว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSAKORN UDOMBUA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบเผ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้วยการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Drought Risk Assessment System Using Big Data Analytics 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 276/2559 ลว. 22 มี.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 23 มิถุนายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 341/2562 ลว 15 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2562 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 865/2559 ลว 18 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-