2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020255-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สิริณัฎฐ์ รักษาเคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SIRINUT RAKSAKEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิษงูจงอาง (Ophiophagus hannah) กับสารสกัดจากกระเจียวแดง (Curcuma sessilis Gage.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTERACTION OF KING COBRA (OPHIOPHAGUS HANNAH) VENOM WITH CURCUMA SESSILIS GAGE. EXTRACTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 832/2562 ลว 10 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 245/2559 ลว 18 มี.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิษงูจงอาง (Ophiophagus hannah) กับสารสกัดจากกระเจียวแดง(Curcuma sessilis Gage.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 640-649  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper