2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020255-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สิริณัฎฐ์ รักษาเคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SIRINUT RAKSAKEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยาสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิษงูจงอาง (Ophiophagus hannah) กับสารสกัดจากกระเจียวแดง (Curcuma sessilis Gage.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTERACTION OF KING COBRA (OPHIOPHAGUS HANNAH) VENOM WITH CURCUMA SESSILIS GAGE. EXTRACTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 245/2559 ลว 18 มี.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-