2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030045-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นิตยา พากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NITAYA PAGUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรตลอดปีของเกษตรกรชุมชน โคกล่ามแสงอร่าม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) PARTICIPATION IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT FOR YEAR ROUND FARMING OF FARMER IN KOKLAM SANG ARAM COMMUNITY, NONG WUOSO DISTRICT,UBON THANI PROVINCE 
รายละเอียด คำสั่งเดิม 249/2558 ลว 28/05/2558 อ.ไกรเลิศ ทวีกุล 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 เมษายน 2559 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2560
F แจ้งผลสอบ 23 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2561 ตรั้งที่ 2
F รับรองการแก้ไข 7 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 594/2558 ลว 21/09/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิวัฒน์ มาศวรรณา คำสั่งที่ 594/2558 ลว 21/09/2558