2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030078-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราภรณ์ หาญสุริย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ๋JIRAPHON HANSURI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนผสมต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFACTS OF SEED COATING COMBINED WITH MIXED PLANT HORMONES ON SEED QUALITY AND LONGEVITY OF HYBRID CUCUMBER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 452/2560 ลว 27/9/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 ตุลาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 29 มิถุนายน 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 กรกฎาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 2 สิงหาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 066/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ร่วมกับฮอร์โมนพืชผสมเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์แตงกวาลูกผสม  
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 2561  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 507-516  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบชนิดและอัตราของฮอร์โมนพืชด้วยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มิถุนายน 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 106-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบร่วมกับ Auxins ภายใต้การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2561 ถึง 21 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 136-145  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบชนิดและอัตราของฮอร์โมนพืชที่ใช้เคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาหลังการเร่งอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 307-313  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper