2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030078-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราภรณ์ หาญสุริย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ๋JIRAPHON HANSURI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนผสมต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFACTS OF SEED COATING COMBINED WITH MIXED PLANT HORMONES ON SEED QUALITY AND LONGEVITY OF HYBRID CUCUMBER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 452/2560 ลว 27/9/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 ตุลาคม 2560 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 066/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบชนิดและอัตราของฮอร์โมนพืชด้วยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มิถุนายน 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 106-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper