2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030079-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัชลาวลี ทองจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATCHALAWALI THONGCHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF SEED PELLETING COMBINED WITH PLANT NUTRIENT ON SEED QUALITY AND LONGIVITY OF HYBRID TOMATO. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 071/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย นิวัต เหลืองชัยศรี คำสั่งที่ 702/2558 ลว 30/11/2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ชนิดของสารพอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มิถุนายน 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรมการข้าว 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33-42  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะกรรมการการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper