2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575030080-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิชุดา คะสีทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WICHUDA KHASITHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบด้วยธาตุอาหารพืชและเคลือบด้วยสารป้องกันโรคต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF SEED PELLETING WITH PLANT NUTRIENTS AND COATING WITH FUNGICDE SUBSTANCES ON TOBACCO SEED QUALITY AND LONGEVITY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 ธันวาคม 2560 สอบผ่าย
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 068/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อนันต์ วงเจริญ คำสั่งที่ 027/2559 ลว 21/01/2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับ ZnSO4และ KH2PO4 ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้ายาสูบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 มิถุนายน 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรมการข้าว 
สถานที่จัดประชุม ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper