2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040112-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิศวะ มะมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WISAWA MAMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนากฎการควบคุมพีไอดีสำหรับอุปกรณ์ขับเร้าแบบ เปิด/ปิด ที่มีข้อจำกัดสัญาณการทำงาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF A PID CONTROL LAW FOR AN ON/OFF ACTUATOR WITH OPERATI์NG SIGNAL SATURATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1175/2559 ลว. 9 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 26 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 338/2561 ลว. 25 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ธนา ราษฎร์ภักดี คำสั่งคณะที่ 745/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การพัฒนากฎการควบคุมพีไอดีสำหรับอุปกรณ์ขับเร้าแบบ เปิด/ปิด  
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ม.ค. 60 - มิ.ย.60  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การพัฒนากฎการควบคุมพีไอดีสำหรับอุปกรณ์ขับเร้าแบบ เปิด/ปิด 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ม.ค. 60 - มิ.ย.60  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ