2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040135-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธิดารัตน์ อ้มเถื่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIDARAT OMTUAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ : กรณีศึกษา ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) COST REDUCTION OF PURCHASING MEDICINE : A CASE STUDY OF DRUG STORE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 1000/2560 ลว. 31 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 เมษายน 2562 คำสั่งคณะที่ 234/2562 ลว. 4 เมษายน 2562
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล คำสั่งคณะที่ 406/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-