2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575050065-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภูชิตรี ชาวชายโขง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss POOCHITREE CHAOCHAIKHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของบทเรียนผสมผสานบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสร้างโครงงานเป็นกลุ่มวิชาทัศนศิลป์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING USING GROUP PROJECT IN VISUAL ARTS TO ENHANCE CREATIVE THINKING SKILLS FOR GRADE IX STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีฯ แผน ก ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 183/2559 ลว. 10 ก.พ. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 31 มีนาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 656/2558 ลว. 4 กันยายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน