2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575050189-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ระบิล ภักดีผล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RABIL PHAKDEEPHOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการอบรมแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดบนระบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างบทเรียนด้วยมูเดิ้ล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับอาจารย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING USING OPEN LEARNING RESOURCE ON LEARNING MANGEMENT SYSTEM COURSEWARE WITH MOODLE TO ENHANCE HIGHER ORDER THINKING SKILLS FOR INSTRUCTORS 
รายละเอียด เทคโนโลยีฯ แผน ก ค.พิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 227 /2560 ลว. 3 พ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2560 Turnitin 36%
F แจ้งผลสอบ 14 กันยายน 2561 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 545/2561 ลว. 22 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 พฤศจิกายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 658/2558 ลว. 4 กันยายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-