2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575060106-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วชิราภรณ์ เกรงขาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WACHIRAPORN KRENGKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยวิธีการเจาะผ่านผิวหนังส่องกล้องกรอนิ่วในไต 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF NURSING PRACTICE GUIDELINE FOR PREVENTION OF URINARY TRACT INFECTION IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY PATIENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 13 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 239/2558 ลว.27 ก.ค.58
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยวิธีการเจาะผ่านผิวหนังส่องกล้องกรอนิ่วในไต 
ชื่อวารสาร วารสารวิจับและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ