2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575080059-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHATHIP TINGKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แนวทางความร่วมมือระหว่างครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดในการสนับสนุนวิธีการสอนแบบเปิด กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Guidelines for Librarians-Teachers Collaboration in supporting an Open Approach- A Case Study of Demonstration School of Khon Kaen University 
รายละเอียด แผน ข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 306/2558 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 มกราคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2560 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มกราคม 2560 สอบผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มาลี กาบมาลา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 306/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Collaboration between Faculty and School Librarians in supporting an Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13 th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1870  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper