2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575110110-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วนิดา สายรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VANIDA SAYRAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(AEFI)พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทึ7จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) QUALITY OF ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVERILLANCE UNDER ACCOUNTABILITY OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 7 KHON KAEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ตุลาคม 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/5530 ลว.13 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/5531 ลว.13 พฤศจิกายน 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562 มข. 0301.9.1/2141
F รับรองการแก้ไข 11 มิถุนายน 2562 อว 660301.9.1/2434
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 300/2558 ลว.17/8/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(AEFI)พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ