2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575110110-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วนิดา สายรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VANIDA SAYRAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(AEFI)พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทึ7จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) QUALITY OF ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVERILLANCE UNDER ACCOUNTABILITY OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 7 KHON KAEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ตุลาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/5531 ลว.13 พฤศจิกายน 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/5530 ลว.13 พฤศจิกายน 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing) แก้ไข
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 300/2558 ลว.17/8/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-