2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575110171-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิชญา จำปาวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APICHAYA JUMPAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์การแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธต่อการดูแลตนเองเพื่อลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF HEALTH PROMOTION PROGRAM WITH APPLICATION OF ALTERNATIVE MEDICINE ON BUDDHISM TO SELFCARE TO DECREASE SERUM LIPID LEVEL AMONG DYSLIPIDEMIA PATIENTS AT KUDCHUM HOSPITAL,YASOTHON PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/5924 ลว.9 ธันวาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม 2559
F แจ้งผลสอบ 15 สิงหาคม 2559 ที่ ศธ.0514.11.1/4280 ลว.15 สิงหาคม 2559
F รับรองการแก้ไข 29 สิงหาคม 2559 ที่ ศธ.0514.11.1/4616 ลว.29 สิงหาคม 2559
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 29 สิงหาคม 2559 ที่ ศธ.0514.11.1/4615 ลว.29 สิงหาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ คำสังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 307/2558 ลว.17/8/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58221117
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์การแพทย์ทางเลือกต่อการดูแลตนเอง เพื่อลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Health Promotion Program with Application of Medicine on Buddhism to Selfcare for Decreasing Serum Lipid Level among Dyslipidemia Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 8th International conference on Public Health Among Greater Mekhong Sub-Reginal Countries 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health National Institute of Public Health,Cambodia  
สถานที่จัดประชุม Sokha hotel  จังหวัด/รัฐ Phnom Penh  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract