2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575200028-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อทิตยา พิมพาเพียร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATITAYA PIMPAPIAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดสร้างสรรค์จากไม้ไผ่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGN OF ELECTRONIC BOOK CREATIVE BAMBOO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2558 สอบ 3 บท
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2558 ยื่น บว.21
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2559 ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 ธันวาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดสร้างสรรค์จากไม้ไผ่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ ภูมิปัญญาสู่อนาคต :wisdom to the future ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2560 ถึง 16 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33-34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract