2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575430020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โศภิษฐ์ ศรีนุเคราะห์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOPHIT SINUKHRO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ภาวะผู้นำและจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการของผู้นำชุมชนที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษาชุมชนบ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) RELATING LEADERSHIP AND ENTREPRENEURIAL MINDSET OF COMMUNITY LEADER TO WELLBEING COMMUNTY:A CASE STUDY TO JOMJAENG, MUANG NONGKHAI DISTRICT NONGKHAI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 79/2559 ลว.11 กรกฎาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 สิงหาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 107/2559 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 16 ธันวาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 104/2560 ลงวันที่ 4 ต.ค. 60
F แจ้งผลสอบ 18 ตุลาคม 2560 Pass
F รับรองการแก้ไข 28 พฤศจิกายน 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 ธันวาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 85/2558 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเป็นผู้ประกอบการของผู้นำชุมชนที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษาชุมชนบ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม GREATER MEKONG SUB-REGION INTERNATIONAL CONFERENCE (GMSIC) 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NBS, สถาบันรัชต์ภาคย์, GMSIC, สถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย, มหาวิยาลัยแห่งชาติลาว 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Economics and Bussiness Management  จังหวัด/รัฐ National University of Laos, Vientiane, Lao PDR. 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract