2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575430026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปิ่นประภา กิ่งภูเขา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PINPRAPA KINNGPOOKHAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดสีเขียวในอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Affecting Factors on Purchasing Intention and Behavior on Green Market in Udonthani Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 68/2559 ลว. 27 มิถุนายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 2 สิงหาคม 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มกราคม 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 3/2560 ลว 20 มกราคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบผ่าน
F แจ้งผลสอบ 18 ตุลาคม 2560 Pass
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 103/2560 ลงวันที่ 4 ต.ค. 60
F รับรองการแก้ไข 24 พฤศจิกายน 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 ธันวาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 44/2559 สั่ง ณ วันที่ 25 มี.ค 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑในตลาดสีเขียวในอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 4th The Greater Mekong Subregion International Conference 2017 "The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Economics and Business Management, National University of Loas, Vientiane, Lao PDR  จังหวัด/รัฐ เวียงจัันทน์, ลาว 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty of Business Administration, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract