2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020019-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีระวัฒน์ ศรีสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERAWAT SRISUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อนุกรมวิธานของพืชเผ่า Psychotrieae (Rubiaceae) ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SYSTEMATICS OFTRIBE PSYCHOTRIEAE (RUBIACEAE) IN THAILAND 
รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้ง นายวรดลต์ แจ่มจำรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 434/2558 ลว 19 พ.ค.2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 เมษายน 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 339/2558 ลว 17 เม.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤษภาคม 2558 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 พฤษภาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 710/2557 ลว 17 ก.ย 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน