2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020032-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นรินทร วิริยะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARINTHORN WIRIYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสที่อัตราการอัดและคายประจุของวัสดุแคโทด Li2Fe1-xMnxSiO4 สำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF THE RATE DEPENDENT PHASE TRANSITION OF LI2FE1-XMNXSIO4 CATHODE MATERIALS FOR RECHARGEABLE LI-ION BATTERIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 พฤษภาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 295/2558 ลว 8 เม.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 สิงหาคม 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 547/2562 ลว 22 ก.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 445/2558 ลว 19 พ.ค.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-