2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020038-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANYA LAKORNWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Myrothecium roridum และลำต้นพลองแก้มอ้น และรากเงี่ยงดุก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES FROM FUNGUS, MYROTHECIUM RORIDUM AND STEMS OF RHODAMNIA DUMETORUM AND ROOTS OF CANTHIUM BERBERIDIFOLIUM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 มีนาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 129/2558 ลว 20 ก.พ. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 มีนาคม 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 138/2560 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 495/2562 ลว 5 ก.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 625/2558 ลว 13 ก.ค. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 625/2558 ลว 13 ก.ค. 2558