2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020067-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถิตย์ มาลาวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHIT MALAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและกลไกระหว่างอนุภาคซิลเวอร์นาโน รูปทรงกลมและอนุภาคซิลเวอร์นาโนชนิดแอนไอโซโทรปิคในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A COMPARATIVE STUDY ON ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND MECHANISM OF ACTION BETWEEN SPHERICAL SILVER NANOPARTICLES AND ANISOTROPIC SILVER NANOPARTICLES AGAINT BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ตุลาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 853/2558 ลว 21 ก.ย. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤศจิกายน 2558 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 944/2559 ลว 2 พ.ย.2559
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 375/2558 ลว.30 เม.ย.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59232101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน