2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020068-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลชนก แผ้วพลสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAMONCHANOK PAEWPONSONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะเฉพาะของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในน้ำเชื้อช้างไทย (Elephas maximus indicus) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THAI ELEPHANT (ELEPHAS MAXIMUS INDICUS) SEMEN ?-L-FUCOSIDASES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 35/2560 ลว 19 ม.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 กุมภาพันธ์ 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) ผ่านโดยการเปลี่ยนระดับการศึกษา
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 182/2559 ลว 2 มีนาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-