2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577030023-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วิจิตรตา อรรถสาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. VIJITTA ATTRASAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษานิเวศวิทยา และชีววิทยาของปูแดง(Pudaengon sakonnakon) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL OF TERRESTRIAL CRABS (PUDAENGON SAKONNAKON) 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรุณีพงศ์ เป็น อ.สมพงษ์ คำสั่งเดิมที่ 073/2558 ลว 10/02/2558 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 เมษายน 2560 คำสั่งที่ 156/2560 ลว 22/03/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร คำสั่งที่ 684/2558 ลว 17/11/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป คำสั่งที่ 142/2560 ลว 28/02/2560