2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรศิริ คำหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNSIRI KHUMLA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสามารถในการหล่อขึ้นรูปโดยใช้วัสดุผสมอะลูมิเนียม/ ซิลิคอนคาร์ไบด์โดยใช้โปรแกรมจำลองงานหล่อ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CASTING OF ALUMINIUM METAL MATRIX COMPOSITES USING CASTING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 สิงหาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 648/2559 ลว. 2 สิงหาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 สิงหาคม 2559 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1145/2559 ลว. 2 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะฯที่ 647/2557 ลว. 5 ก.ย. 57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน