2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040019-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิภาดา อัตไพบูลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WIPHADA ATTAPHAIBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสังเคราะห์น้ำมันเบนซินชีวภาพจากน้ำมันพืชด้วยกระบวนการไฮโดรแครกกิ้ง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BIO-GASOLINE SYNTHESIS FROM VEGETABLE - OILS BY HYDROCRACKING PROCESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะที่ 1074/2558 ลว. 30 พฤศจิกายน 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ธันวาคม 2558 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะที่ 1149/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2559 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ คำสั่งคณะฯที่ 911/2557 ลว. 24 ตุลาคม 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย คำสั่งคณะฯที่ 239/2558 ลว. 22 เมษายน 2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58242101
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน