2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577040021-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัคชัญญา แพงคำแหง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BHUCKCHANYA PANGKUMHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้เหล็กไตรเมสิกในกระบวรการตกตะกอนลิกนิน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Application of Iron(III) Trimesic in Congulation/Flocculation of Lignin 
รายละเอียด ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ.ป.เอก ตามประกาศ บว. 41/2558 ลว. 20 เมษายน 2558 ยกเลิก ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธ์ (ปรึกษาร่วม) ตามคำสั้ง 773/2562 ลว. 13 ก.ย. 62 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1074/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1076/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 223/2562 ลว. 22 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 3 พฤษภาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D บว.29ข้อ9 (1รายการ)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย คำสั่งคณะที่ 445/2558 ลว. 28 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59242103
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Applicability of Iron (III) Trimesic (Fe-BTC) to Enhance Lignin Separation from Pulp and Paper Wastewater 
ชื่อวารสาร Sains Malaysiana 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
ISBN/ISSN 0126-6039  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 August 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Optimization of Lignin Removal from Synthesized Wastewater by Iron (III) Trimesate 
ชื่อวารสาร Environment and Natural Resources Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 January 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lignin and colour removal optimization from Lignin synthesized wastewater by Iron (III) trimesate (Fe-BTC) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE) and Tokyo University of Science, Japan 
สถานที่จัดประชุม Morito Memorial Hall, Tokyo University of Science, Kagurazaka campus  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper