2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050006-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัญญธารา ปุญญาอุปถัมภ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANYATARA POONYA-UPPATAMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 39/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด C&I 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 8 พฤษภาคม 2557 ผ่าน E ในการรับเข้า ปศ.ฉ 39/2557 ลว.8พค.2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 256/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ปลาย 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.292/2561ลว. 2 ก.ค. 2561(เปลี่ยนแปลงจาก ผศ.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-