2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050014-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทองอุ่น มั่นหมาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONG-OON MANMAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) STUDENTS’ MATHEMATICAL REASONING HABITS IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตฯ 2.1 ภาคปกติ / / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 + ผลงานที่เผยแพร่เพื่อขอ จบ กศ. 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ตุลาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2559 ลว. 20ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน S ภาคต้น/2559 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2561 คำสั่ง ที่ บศ.129/2561 ลว.23มี.ค.2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤษภาคม 2561 turnitin 4%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.73/2561 ลว.21 มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 734 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Students' Mathematical Reasoning Habits in Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Nagoya University  จังหวัด/รัฐ Nagoya 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PP-084  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mathematical Reasoning by Analogy to Implementing Lesson Study and Open Approach Context 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2015 (WALS2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PO-20  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อุปนิสัยในการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 "คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 39  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อุปนิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 "ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-87  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper