2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050033-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรางคณา ทองนพคุณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANGKANA THONGNOPPAKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHER’S PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (PCK) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 20 เมษายน 2558 ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558)
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2558 คำสั่ง ศศ.บศ.206/2558 ลว. 26 พ.ค. 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 สิงหาคม 2558 ผ่าน "S" เมื่อภาคปลายปีการศึกษา 2557
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.196/2560 ลว. 19 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2560 turnitin 15%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ. 355/2558 ลว. 16 กรกฎาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-