2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050043-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ตรี ภูวิโคตรธนกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TREE PUWIKOTTANAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 109/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) โมเดลภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา : โมเดลแข่งขันภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและภาวะผู้นำเชิงวิชาการ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) LEADERSHIP MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTS TEACHER COMPETENCE OF STEM EDUCATION : COMPETITIONAL MODEL OF INNOVATIVE LEADERSHIP AND INSTRUCTINAL LEADERSHIP 
รายละเอียด เอก บริหาร 2.1 ค.พิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กรกฎาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.398/2559 ลว. 21 มิถุนายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 สิงหาคม 2559 ผ่าน “S” ครั้งที่ 1 ภาคปลาย/2558 ลว. 2 สิงหาคม 2559
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 8 พฤศจิกายน 2559 ผ่านตามประกาศ บว.มข.ฉ.109/2559 ลว. 8 พ.ย. 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 133/2560 ลว. 16 ก.พ. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2560 turnitin 25%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 382/2562 ลว. 9 ก.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 726 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ