2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577060007-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรอนงค์ บัวลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONANONG BUALA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อสตรีตั้งครรภ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) COMMUNITY BASED HEALTH PROMOTION FOR PREGNANT WOMAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 สิงหาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งที่ 220/2560 ลว.29 มิ.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (The Potentials of Community Based health promotion for pregnant woman)  
ชื่อวารสาร วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN 08584338  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ