2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070018-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุณีรัตน์ ยั่งยืน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUNEERAT YANGYUEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สิทธิมนุษยชนและผลกระทบของพื้นที่ที่อยู่อาศัยกับการใช้สารเสพติดของผู้บำบัดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Human rights of compulsory drug addition and its effects on neighborhood substance abuse 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งที่ 411/2558 ลว. 6 มีนาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2558 คำสั่งที่ 1069/2558 ลว. 26 มิ.ย.58
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2559
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 18 สิงหาคม 2559 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉับที่ 80/2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 936/2561 ลว 1 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 18 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent Turnitin 24%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 18 กรกฎาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 18 กรกฎาคม 2561 turntitin 24%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 2199/2557 ลว 25 ธ.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Associations of the Neighborhood Environment With Substance Use: A Cross-sectional Investigation Among Patients in Compulsory Drug Detention Centers in Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Preventive Medicine and Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Seoul, Korea: The Korea Society for Preventive Medicine 
ISBN/ISSN 1975-8375  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 December 2017 
ปีที่ 51  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 23-32  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ