2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070018-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุณีรัตน์ ยั่งยืน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUNEERAT YANGYUEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สิทธิมนุษยชนและผลกระทบของพื้นที่ที่อยู่อาศัยกับการใช้สารเสพติดของผู้บำบัดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Human rights of compulsory drug addition and its effects on neighborhood substance abuse 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งที่ 411/2558 ลว. 6 มีนาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2558 คำสั่งที่ 1069/2558 ลว. 26 มิ.ย.58
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2559
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 18 สิงหาคม 2559 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉับที่ 80/2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 2199/2557 ลว 25 ธ.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-