2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070023-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จงกล พลตรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JONGKOL POLTREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบบริหารยาปลอดภัยสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of a safe drug administration model for nurses in a University Hospital,Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2558 คำสั่งที่ 408/2558 ลว. 6 มีค 58
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 เมษายน 2558 ผลสอบวัด สอบผ่าน ได้ S
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 19 ธันวาคม 2559 ประกาศฉบับที่ 118/2559 ลว. 19 ธันวาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 730/2560 ลว 5 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 714/2560 ลว 5 พค 60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
- วัชระ รัตนสีหา คำสั่งที่ 1714/2560 ลว 10 ตุลาคม 2560