2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577110002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PEYANUT JUNTAVAREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในเขตภคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Quality of life and depession in Olde with stokes in the Notheast 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤษภาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤษภาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม (รอใบรับรองวพ.จากนศ. 2 ตค 62)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ตามคำสั่งคณะสาธาฯ ที่ 535/2559 สั่ง ณ วันที่ 27 ก.ย. 59 (เดิม รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต ตามคำสั่งคณะสาธาฯ ที่ 535/2559 สั่ง ณ วันที่ 27 ก.ย. 59
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59222106
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน