2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220020-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. โสภณ ลาวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. SOPHON LAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ดนตรีในพิธีไหว้ครูพิณเพียตราชสำนักกัมพูชา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Music in Pin Peat Master Worshiping Ceremony in Cambodian Royal 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 ตุลาคม 2558 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯที่ 171/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ดนตรีในพิธีไหว้ครูพิณเพียตราชสำนักกัมพูชา Music in Pin Peat Master Worshiping Ceremony in Cambodian Royal.  
ชื่อวารสาร วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2562 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ประวัติและความเปลี่ยนแปลงพิธีไหว้ครูพิณเพียต History and Changes in Pin Peat Master Worshiping Ceremony  
ชื่อวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2562 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ