2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030011-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภาวรรณ เวียงนาค ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAWAN WIANGNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตไข่ ในไก่พื้นเมืองและไก่พันธุ์สังเคราะห์ ภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF HEAT STRESS ON GROWTH PERFORMANCE AND EGG PRODUCTION TRAITS IN THAI NATIVE CHICKENS AND THAI SYNTHETIC BREEDS UNDER HUMID TROPICAL CLIMATE 
รายละเอียด เสนอแต่งตั้งผู้ทรงฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 107/2560 ลว 8/2/2560 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มกราคม 2561 ครั้งที่ 3
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 กุมภาพันธ์ 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 216/2562 ลว 16/5/2562
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2562
F รับรองการแก้ไข 5 กรกฎาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 456/2559 ลว 23/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 107/2560 ลว 8/2/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และนำ้หนักตัวของไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 
สถานที่จัดประชุม ณ สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-316  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper